Kerk voor Hoofddorp
 

ANBI

ANBI informatie van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Hoofddorp
RSIN/fiscaalnummer: 818868624

Telefoon: 023 - 562 74 14
Website: www.pghoofddorp.nl
e-mail

Adres: Wilsonstraat 71
Postcode: 2131 PM
Plaats: Hoofddorp

Postadres: Wilsonstraat71
Postcode: 2131 PM
Plaats: Hoofddorp

De Protestantse Gemeente te Hoofddorp (PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Het Hoofddorpse deel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een organisatie die met vrijwilligers en beroepskrachten staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Haar inspiratiebron is daarbij het visioen in de Bijbel van Gods vrederijk. Haar werkterrein is de Hoofddorpse samenleving in de volle breedte, binnen en buiten de kerkgrenzen. Van daaruit lopen lijnen wereldwijd, in tweerichtingsverkeer.

De PGH is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het bestuur van de PGH bestaat uit de kerkenraden van drie wijken, die genoemd zijn naar hun kerkgebouw: Marktpleinkerk, De Ark en De Lichtkring en een Algemene Kerkenraad (Ordinantie 4 artikel 9), bestaande uit 13 leden uit de leden van de kerkelijke gemeente en op voordracht worden benoemd.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de PKN is te vinden via de link Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Eind 2015 is de Algemene Kerkenraad van de PGH gestart met een strategische oriëntatie. Dit traject heeft de naam “Geloven in 2025” gekregen. Deze titel dekt de tweevoudige bedoeling van het programma:
(1) Wij geloven dat in 2025 de kerk in Hoofddorp ertoe doet.
(2) Wij gaan op zoek naar ons geloof in 2025. Wat geloven we en hoe doen we dat?
Gedurende de afgelopen jaren hebben de vele geledingen binnen de PGH hun inbreng kunnen geven. Daarvoor heeft de PGH veel verschillende communicatiekanalen gebruikt: website, gemeente-avonden en thema-avonden. Alleen al deze betrokkenheid leidt tot een nieuw elan binnen de PGH.
Daarnaast heeft de PGH haar denken en handelen verankerd door middel van het vaststellen van zes kernwaarden:
- In beweging gezet door God
- Toekomstbestendig
- Keuze voor nieuwe generaties
- Met pastorale zorg
- Met een profiel naar buiten
- Met ruimte voor verschillen.
Een door de Algemene Kerkenraad ingestelde werkgroep heeft in het voorjaar van 2019 een advies uitgebracht, waarin ingegaan wordt op de toekomstige bemensing, financiën en huisvesting.
Dit kompas zal de basis gaan vormen voor de verdere reis.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen is te vinden via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Een bescheiden vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt aan organisten, een cantor en enkele financiële administrateurs.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters dat waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en via een jaarverslag rekening en verantwoording aflegt aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens wordt hieronder vermeld.
Veel van het werk binnen de PGH wordt gedurende het gehele jaar verricht. In het bijzonder valt daarbij te denken aan de wekelijkse kerkdiensten in de drie aanwezige kerken. Verder wordt pastorale zorg verricht door predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. Daarnaast worden voor de jeugd allerlei activiteiten georganiseerd. Voor een uitgebreid en actueel overzicht wordt verwezen naar de website van de PGH www.pghoofddorp.nl.

G. Voorgenomen bestedingen
De omvangrijkste post zal ook in dit jaar (2019) betrekking hebben op de kosten van het pastoraat, waaronder de salarissen van predikanten en kerkelijk werkers. Verder vormen de kosten van onderhoud en renovatie van kerken, pastorieën en andere gebouwen een aanzienlijke uitgavenpost. Voor 2019 zijn geen bijzondere uitgaven voorzien.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Bijgaand overzicht geeft de gerealiseerde baten en lasten in 2017 en 2018 weer, alsmede de baten en lasten die voor 2018 waren begroot.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit is uiteraard ook in de PGH het geval. Daarnaast ontleent de PGH inkomsten uit belegde geldmiddelen en de verhuur van kerken (zalen) en gebouwen aan derden. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Wat betreft de in 2018 gerealiseerde en voor 2019 begrote baten van de PGH kan worden opgemerkt dat de bijdragen van gemeenteleden geleidelijk terug lopen. Deze ontwikkeling past in een meerjarige trend en houdt verband met vergrijzing en krimp van het ledenbestand . Over 2019 wordt een negatief exploitatieresultaat verwacht van bijna € 187.000 (het resultaat over 2018 bedroeg negatief € 199.404).

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl