Kerk voor Hoofddorp
 

ANBI

ANBI informatie van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp

 

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Hoofddorp
RSIN/fiscaalnummer: 818868624

Telefoon: 023 - 563 39 95
Website: www.pghoofddorp.nl
e-mail

Adres: Wilsonstraat 71
Postcode: 2133 BP
Plaats: Hoofddorp

Postadres: Wilsonstraat71
Postcode: 2133 BP
Plaats: Hoofddorp

De Protestantse Gemeente te Hoofddorp (PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Het Hoofddorpse deel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een organisatie die met vrijwilligers en beroepskrachten staat voor betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld. Haar inspiratiebron is daarbij het visioen in de Bijbel van Gods vrederijk. Haar werkterrein is de Hoofddorpse samenleving in de volle breedte, binnen en buiten de kerkgrenzen. Van daaruit lopen lijnen wereldwijd, in tweerichtingsverkeer.

De PGH is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de PKN bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het bestuur van de PGH bestaat uit de kerkenraden van drie wijken, die genoemd zijn naar hun kerkgebouw: Marktpleinkerk, De Ark en De Lichtkring en een Algemene Kerkenraad (Ordinantie 4 artikel 9), bestaande uit 13 leden uit de leden van de kerkelijke gemeente en op voordracht worden benoemd.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de PKN is te vinden via de link Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

De Algemene Kerkenraad van de PGH heeft een beleidsplan opgesteld voor de periode 2012-2016. In het beleidsplan zijn de beleidsvoornemens kernachtig omschreven met als doel de opbouw en instandhouding van de gemeente in Hoofddorp te stimuleren.
Drie speerpunten zijn actueel:
1.    Vernieuwing Pastoraat.
Welke organisatievorm en welke maatregelen zijn er nodig om het pastoraat in de wijkgemeenten te ondersteunen, waarbij het accent ligt op uitvoering door pastorale ouderlingen en vrijwilligers en minder op beroepskrachten. (deze laatsten zorgen voor de begeleiding van ambtsdragers en vrijwilligers). Hiervoor is een kerkelijk werker aangetrokken.
2.    Communicatie beleid intern en extern.
Een duidelijk beleid rondom communicatie in en buiten onze kerkgemeenschap is van groot belang voor onze interne gemeenschapsvorming en de zichtbaarheid in de samenleving van Hoofddorp en omgeving. Een communicatie adviseur is hiervoor aangetrokken.
3.    Organisatie PG Hoofddorp.
Veel vergaderen over dezelfde onderwerpen, trage besluitvorming en eilandvorming zijn verbeterpunten van de huidige organisatie (wijkkerkenraden en Algemene kerkenraad). Er is veel aan gelegen om efficiënter en met meer synergie te functioneren. Een werkgroep is hiertoe gevormd en rapporteert aan de Algemene Kerkenraad.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen is te vinden via de link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Een bescheiden vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt aan organisten, een cantor en enkele financiële administrateurs.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters dat waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en via een jaarverslag rekening en verantwoording aflegt aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens wordt hieronder vermeld.
Veel van het werk binnen de PGH wordt gedurende het gehele jaar verricht. In het bijzonder valt daarbij te denken aan de wekelijkse kerkdiensten in de drie aanwezige kerken. Verder wordt pastorale zorg verricht door predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. Daarnaast worden voor de jeugd allerlei activiteiten georganiseerd. Voor een uitgebreid en actueel overzicht wordt verwezen naar de website van de PGH www.pghoofddorp.nl.

G. Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2018 zijn vervat in de begroting die is opgenomen in onderdeel H. De omvangrijkste post zal ook in dit jaar betrekking hebben op de kosten van het pastoraat, waaronder de salarissen van predikanten en kerkelijk werkers. Verder vormen de kosten van onderhoud en renovatie van kerken, pastorieën en andere gebouwen een aanzienlijke uitgavenpost. Voor 2018 zijn geen grootschalige uitgaven voorzien.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Bijgaand overzicht geeft de gerealiseerde baten en lasten in 2016 en 2017 weer, alsmede de verwachte baten en lasten (begroting) in 2018. Voor een toelichting op de begroting wordt verwezen naar onderdeel G.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Dit is uiteraard ook in de PGH het geval. Daarnaast ontleent de PGH inkomsten uit belegde geldmiddelen en de verhuur van kerken (zalen) en gebouwen aan derden. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Wat betreft de in 2017 gerealiseerde en voor 2018 begrote baten van de PGH kan worden opgemerkt dat de bijdragen van gemeenteleden geleidelijk terug lopen. Deze ontwikkeling past in een meerjarige trend en houdt verband met vergrijzing en krimp van het ledenbestand . Over 2018 wordt een negatief exploitatieresultaat verwacht van bijna € 200.000 (het resultaat over 2017 bedroeg negatief € 190.000).

 

© 2007 - 2018 pghoofddorp.nl