Kerk voor Hoofddorp
 

ANBI

ANBI informatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp

 

A.    Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente  te Hoofddorp
RSIN/Fiscaal nummer: 824125472

Telefoon: 023-5657210
Website: www.pghoofddorp.nl
e-mail

Adres: Corversbos 132
Postcode: 2134 ML
Plaats: Hoofddorp

De Protestantse Gemeente te Hoofddorp (PGH) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht) rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp.

B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het bestuur van de PGH bestaat uit de wijkkerkenraden van de Marktpleinkerk, De Ark en De Lichtkring en een Algemene Kerkenraad (Ordinantie 4 artikel 9). In onze gemeente telt de wijkkerkenraad Centrum 22 leden, de wijkkerkenraad Zuiderlicht 32 leden en de Algemene Kerkenraad 13 leden die allen afkomstig zijn uit de leden van de kerkelijke gemeente en op voordracht worden benoemd.

Het Algemeen College van Diakenen (ACD) telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Algemene Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Algemene Kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art 3).

C.    Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.    Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is toegankelijk via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Korte samenvatting van het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente
Als rechtspersoon is het Algemeen College van Diakenen verantwoordelijk voor de materiële en financiële bijstand aan de gemeente, voor het uitvoeren van de diaconale taken, het beheer van de gelden en goederen van de diaconie, diaconale steun aan personen en organisaties, en voor de afdracht aan landelijke organen. Het ACD zorgt voor het opstellen van het beleidsplan, de diaconale begroting, de diaconale jaarrekening, het collecterooster en de coördinatie van Hoofddorp-brede activiteiten. Ook draagt het ACD zorg voor de toerusting van de diakenen (jaarlijks convent, cursusaanbod).
Het ACD heeft aan de wijkdiaconieën alle bevoegdheden overgedragen die niet Hoofddorp-breed hoeven te worden geregeld, of kerkrechtelijk niet door het ACD moeten worden uitgevoerd. Het ACD heeft aan de Commissie Kerk in Actie alle taken overgedragen die te maken hebben met het werk buiten de landsgrenzen en die niet kerkrechtelijk door het ACD hoeven te worden uitgevoerd. Extra collecten in verband met noodhulp in het buitenland worden in gezamenlijk overleg vastgesteld. Aanvragen hiervoor vanuit Kerk in Actie zullen worden gehonoreerd.

Convent
Jaarlijks organiseert het ACD een bijeenkomst voor alle diakenen van de PGH ter ondersteuning van hun werkzaamheden in de wijk.

Dossiers individuele noodhulp
Het ACD coördineert en ondersteunt de aanvragen voor directe individuele noodhulp. Dit deel van het diaconale werk vereist maximale bescherming van de privacy van mensen. Bijdragen zijn in principe tijdelijk en vormen een steun in de rug waarbij concrete rekeningen worden overgenomen zoals reiskosten vanwege familieomstandigheden, betaling van energierekeningen om afsluiting te voorkomen of huisuitzetting te voorkomen. Tijdelijke ondersteuning van asielzoekers in afwachting van een definitieve beslissing op hun procedure behoort tot de mogelijkheden. Ook worden mensen waar nodig geholpen aan huisraad of huishoudelijke apparatuur (veelal tweedehands of via kringloop). Het is mogelijk dat hulp in samenwerking met een andere Protestantse gemeente of zelfs met en ander kerkgenootschap wordt verleend.

Collecterooster
Het ACD stelt in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters (CvK) jaarlijks een collecterooster samen voor alle kerkplekken in Hoofddorp. Bij de vieringen is de eerste collecte altijd een diaconale collecte. Deze krijgen een eigen diaconale bestemming.
Voor eigen kas diaconie is dat: Diaconale zorg eigen gemeente, individuele hulpvragen, Kerktelefoon, Kerstattenties en Bloemengroet.
Plaatselijk werk: catechese gehandicapten, vakantieweek ouderen, The Mothers Union Uganda, Markt In en een bestemming vrij te kiezen door de eigen wijk.
Afdracht landelijk: Diaconaal Quotum PKN, Kerk in Actie Binnenland, Kerk in Actie Buitenland (Zending en Werelddiaconaat), Kinderen in de knel en Vredesweek.    

Kerk in Actie
Kerk in Actie Hoofddorp is een commissie voor de gehele Protestantse Gemeente te Hoofddorp, waarbij alle wijken in de commissie vertegenwoordigd zijn. Kerk In Actie Hoofddorp bestaat in 2018 uit zeven leden.
Kerk in Actie Hoofddorp is verantwoordelijk voor het geld dat ten bate van Kerk in Actie en overige doelen in het buitenland bijeengebracht wordt. Inkomsten komen uit een deel van de opbrengst van actie Kerkbalans, uit collectes en middels allerlei activiteiten (rommelmarkt, speciale kerkdiensten).

E.    Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland”.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.    Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het CvK en het ACD. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
De in het beleidsplan genoemde onderwerpen hebben deel uitgemaakt van de uitgevoerde activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
In de kolom begroting in het overzicht onder ‘begroting 2019’ is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Bijgaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het ACD in 2019. De kolommen rekening 2017 en 2018 geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de betreffende jaren.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

© 2007 - 2019 pghoofddorp.nl